Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

i) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Jakub Krejza, IČ 06639283, DIČ CZ9907022125, se sídlem Alešova 550, 349 01 Stříbro (dále jen „Správce“).

ii) Pro uplatnění Vašich práv můžete kontaktovat Správce e-mailem na adrese hello@melry.cz.

iii) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

iv) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

i) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

ii) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

i) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
• oprávněný zájem Správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

ii) Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,
• ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl(a) svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

i) Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

ii) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé Správce)

i) Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním internetového obchodu,
• zajišťující marketingové služby.

ii) Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

i) Za podmínek stanovených v GDPR máte právo
• na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
• na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
• na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
• vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
• odvolat souhlas se zpracováním telefonicky nebo e-mailem na kontakt Správce uvedený v čl. I. odst. ii) tohoto dokumentu.

ii) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

i) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

ii) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování SSL.

iii) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby dle čl. V., a to v nezbytném rozsahu.

VIII. Osobní údaje osob mladších 16 let

i) Internetový obchod není určen pro osoby mladší 16 let. Osoba mladší 16 let může náš internetový obchod používat pouze v případě, pokud k tomu udělí souhlas její zákonný zástupce.

IX. Závěrečná ustanovení

i) Je-li některé ustanovení tohoto dokumentu neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

ii) Znění tohoto dokumentu může Správce kdykoliv měnit či doplňovat.

iii) Tento dokument včetně jeho součástí je platný a účinný od 01.10.2019.V Praze dne 01.10.2019.