Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

i) Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“), kdy na jedné straně je fyzická osoba Jakub Krejza, IČ 06639283, DIČ CZ9907022125, se sídlem Alešova 550, 349 01 Stříbro, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem ve Stříbře, č. j. 887/ŽÚ/17, jako prodávající a provozovatel internetového obchodu melry.cz (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je jiná fyzická osoba jako kupující (dále jen „Kupující“).

ii) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. Uzavření kupní smlouvy

i) Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu, který obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jen „Objednávka“).

ii) Objednávka učiněná jejím odesláním v internetovém obchodě představuje návrh na uzavření Kupní smlouvy. Objednávka je platná po dobu 14 dní a její obdržení potvrdí Prodávající e-mailem. Kupní smlouva je pak uzavřena přijetím návrhu ze strany Prodávajícího ve formě odeslání objednaného zboží. O odeslání zboží je Kupující informován e-mailem.

iii) Prodávající dodává Kupujícím zboží pouze v obvyklém množství. V konkrétních případech (zejména při slevách) je Prodávající oprávněn určit maximální množství, které lze dodat Kupujícímu.

iv) Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy (dále jen „Komunikačních prostředků“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Komunikačních prostředků si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

III. Způsoby platby a dodání

i) Způsob platby a dodání je možné zvolit z nabízených možností. Před odesláním Objednávky bude Kupující na zvolený způsob platby a dodání a na náklady s nimi spojené vždy upozorněn. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout dodání zboží ve vybraných případech zdarma.

ii) Veškeré ceny výrobků a služeb jsou uvedeny včetně DPH, která je platná v okamžiku odeslání Objednávky. Součástí dodávky zboží je daňový doklad, který Prodávající zašle e-mailem na adresu Kupujícího. Veškeré ceny zboží platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí Kupujícího informovat o správné ceně a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření Kupní smlouvy a Objednávka bude stornována.

iii) V případě, že je způsob dodání smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko za požadovaný způsob dodání a zavazuje se uhradit případné dodatečné náklady spojené s doručováním.

iv) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy a zaplacením se rozumí okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

v) Je-li Prodávající na základě Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání.

vi) Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

vii) Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

IV. Odstoupení bez udání důvodu

i) Spotřebitel je ze zákona oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené přes internet bez udání důvodu do 14 dnů od doručení zboží. Prodávající nabízí možnost odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů od doručení zboží.

ii) V případě, že chce Kupující využít tohoto práva, je nezbytné Prodávajícímu v uvedené lhůtě oznámit svoje rozhodnutí odstoupit od Kupní smlouvy. Nejvhodnější možností je kontaktovat Prodávajícího e-mailem na adrese hello@melry.cz nebo telefonicky na čísle +420 605 385 386. Je možné užít i vzorový dokument Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy.

iii) Pokud Kupující odstupuje od Kupní smlouvy, vrátí Prodávající kupní cenu zboží. V případě odstoupení do 14 dnů od doručení zboží má Kupující nárok i na náhradu nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. V případě pozdějšího odstoupení od Kupní smlouvy Prodávající vyplatí pouze kupní cenu zboží. Uvedené peněžní prostředky Prodávající vrátí bezodkladně, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení. Prodávající si vyhrazuje právo pozdržet vyplacení peněžních prostředků do doby, než Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal. K vrácení peněžních prostředků bude užit stejný platební prostředek jako při placení kupní ceny Kupujícím, nedohodnou-li se strany jinak. Zboží Kupující vrátí bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení, poštou na adresu Jakub Krejza, Alešova 550, 349 01 Stříbro. Náklady spojené s vrácením zboží hradí Kupující.

iv) Prodávající si dovoluje upozornit, že Kupující podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Dále, že Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy u zboží vyrobeného podle speciálních požadavků nebo zboží přizpůsobeného osobním potřebám.

V. Reklamace

i) Jestliže má zboží při dodání vadu, Kupující je oprávněn požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy. V případě, že by takové odstranění vady bylo pro Prodávajícího nemožné nebo nepřiměřené, je Kupující oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, a pokud jde zároveň o významnou vadu, může i odstoupit od Kupní smlouvy. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

ii) Za vady na zboží odpovídá Prodávající, projeví-li se po dobu dvou let od dodání zboží.

iii) Za vadné se považuje zejména zboží, které nemá obvyklé či prezentované vlastnosti, neslouží svému účelu, neodpovídá požadavkům právních předpisů či nebylo dodáno ve sjednaném množství. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje Prodávající nad rámec Objednávky. Obrázky zboží v internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží.

iv) Veškeré dotazy ohledně reklamace je možné zaslat e-mailem na hello@melry.cz nebo sdělit Prodávajícímu telefonicky na čísle +420 605 385 386. Reklamované zboží Kupující zašle poštou na adresu Jakub Krejza, Alešova 550, 349 01 Stříbro společně s vyplněným dokumentem Reklamační list. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí, bude Kupující informován prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv, či telefonicky.

v) Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. O reklamaci rozhodne Prodávající bezodkladně, nejpozději do 30 dnů. V opačném případě je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, aby Kupující poskytl potřebnou součinnost.

vi) Náklady spojené s vrácením zboží hradí v případě oprávněné reklamace Prodávající.

VI. Další práva a povinnosti stran

i) Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje na e-mailovou adresu hello@melry.cz a Prodávající doručuje na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce Kupujícího.

ii) Vyřizování stížností Kupujících zajišťuje Prodávající prostřednictvím e-mailu na adrese hello@melry.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající e-mailem na adresu Kupujícího.

iii) Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

iv) Subjektem mimosoudního řízení v případě sporu je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa www.coi.cz, zřízená zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci.

VII. Ochrana osobních údajů

i) Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Ochrana osobních údajů.

ii) Kupující souhlasí se zpracováním údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.

iii) Kupující je povinen své osobní údaje v Objednávce uvádět správně a pravdivě a v případě změn je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího.

iv) Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů internetových stránek ke zlepšování svých služeb.

VIII. Závěrečná ustanovení

i) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky.

ii) Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

iii) Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod.

iv) Znění Obchodních podmínek může Prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

v) Tyto Obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 01.10.2019.V Praze dne 01.10.2019.